İcra uygulanan borçluya satış yetkisi

Daima duyarız. Bir kişi ya da kuruma icra geldiğinde malına el konur ve kendi hakimiyeti olmadan bazen de yok değerine satışı gerçekleşir. Fakat yeni alının bir kararla birlikte artık o mal, eski sahibi tarafından daha yüksek gelirle satılabilecek. Böylece borçlunun borcunu öderken avantaj sağlaması amaçlandı.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylelikle haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ait konuları düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi

Borçlu malını kendisi satabilecek

Buna nazaran, borçlu, değer takdirinin bildiriminden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek.

Borçlunun mali cebri değil sahibinin isteği ile satılacak

İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, değer takdirinin katileşmesinden sonra cebri satış süreçlerini durdurarak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki evrakı düzenleyip bildirim edecek.

Satış için 15 gün müddet tanınacak

Rızaen satış için düzenlenen yetki evrakıyla borçluya 15 günlük müddet verilecek. Bu müddet, yetki evrakının borçluya bildiriminden itibaren başlayacak.

Alıcının bilgileri icra dairesine bildirilecek

Ödeme 15 gün içinde yapılacak

Son kararı mahkeme verecek

Mahkeme, en geç 10 gün içinde belge üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne yahut reddine kesin olarak karar verecek. Mahkemece verilen karar UYAP vasıtası ile icra dairesine bildirilecek. Mahkemenin kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek. İcra dairesince malın dönem ve teslim süreçleri yapılacak.

Satış red edilirse para alıcıya iade edilecek

Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda, bu kararın icra dairesine gönderilmesinden itibaren 3 iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka hesabına iade edilecek.