Resmi Gazete 7 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı 7 Nisan tarihli Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Vatandaşlar, Resmi Gazete sayılarını yakından takip ediyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Pekala Resmi Gazete bugünün kararları neler? İşte 7 Nisan Resmi Gazete..

7 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye’nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Hedefi, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge üzere kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Filistin Ulusal İdaresi Menşeli Kimi Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3788)

– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Ortasındaki Süreksiz Hür Ticaret Muahedesinin Temel Tarım Eserleri ve İşlenmiş Tarım Eserleri ile Balıkçılık Eserlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne İlişkin Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tarifi ve İdari İşbirliği Formüllerine Ait II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Yürürlük Tarihinin 26 Mart 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3789)

YÖNETMELİKLER

– Rapor Kıymetlendirme Komitelerinin Oluşturulması ile Çalışma Adap ve Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Vergi Kontrol Konseyi İstişare Komitesi Yönetmeliği

–  Vergi Kontrol Şurası Performans Kıymetlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Vergi Kontrol Şurası Yönetmeliği

– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Vergi Müfettişlerinin Misyon Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Jandarma Genel Komutanlığı Nam ve Hesabına Tıpta Uzmanlık, Yan Kol Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimleri Yönetmeliği

– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ile İç Kontrole Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kültür Yatırımlarının ve Teşebbüslerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Tiyatroların Kayıt Süreçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere yahut Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk Silahlı Kuvvetleri Çalışanının Tahsil, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Ulusal Ajansı Müracaat Heyeti Yönetmeliği

– Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği İmtihan, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği

– Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Heyet Çalışma Asılları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Ofisleri Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

– Turizm Tesislerinin Niteliklerine Ait Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Bildirim (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2021/16)

– İthalat Süreçlerinde Elektronik Müracaat Sistemi Bildirisi (İthalat: 2021/21)

ŞURA KARARI

– Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Şurasının 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı

KARAR

– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/1)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/22085 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

RESMİ GAZETE 7 NİSAN ÇARŞAMBA